change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-20

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najbiedniejszych ma na celu wyrównianie w miarę możliwości, dostępu do edukacji wszystkim dzieciom. Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz  regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Serniki uchwalonym przez Radę Gminy.

1. Charakter pomocy materialnej

Rodzajami świadczeń  pomocy o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne i motywacyjne oraz zasiłki szkolne.

2. Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Serniki (bez względu na miejsce pobierania nauki):

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską (nieletniego) należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

3. Procedura udzielania stypendium szkolnego << 

4. Procedura udzielania zasiłku szkolnego <<

Wypłata stypendiów i zasiłków

Stypendia szkolne 2018/2019
print
published: 2018-11-09

Od 8 listopada 2018r. będą wydawane decyzje dotyczące stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

czytaj więcej...
STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
print
published: 2018-09-10

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane w Zespole Administracyjnym Szkół w Sernikach w pokoju nr 18 (II piętro) od 3 do 17 września 2018r.

czytaj więcej...
Stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018
print
published: 2017-11-09

Zespół Administracyjny Szkół w Sernikach zaprasza po odbiór decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

czytaj więcej...
Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego
print
published: 2016-11-10

Wydawanie decyzji dotyczących stypendium szkolnego odbędzie się od dnia 14 listopada 2016r. do dnia 9 grudnia 2016r.

czytaj więcej...
Stypendia szkolne w roku szkolnym 2016/2017
print
published: 2016-08-26

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 będą przyjmowane w Zespole Administracyjnym Szkół w Sernikach – Urząd Gminy Serniki w pokoju nr 18 (II piętro) od 1 do 15 września 2016r.

czytaj więcej...
Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego
print
published: 2016-05-16

Decyzje w sprawie stypendium szkolnego dla uczniów będa wydawane od dnia 16.05.2016r. 

czytaj więcej...