change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

published: 2012-12-31

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.                                                                                  

W dniu 31 grudnia 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach  kończy realizację  projektu systemowego „Nowe   umiejętności kapitałem na przyszłość –promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki” przewidzianą na rok 2012 r.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki- Priorytet VII Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt  był adresowany do mieszkańców gminy Serniki, którzy korzystają z pomocy społecznej, nie pracują zawodowo i są w wieku aktywności zawodowej. Rekrutacja uczestników projektu nastąpiła na podstawie wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych przez pracowników socjalnych.   Projekt był  realizowany w oparciu o indywidualne kontrakty socjalne, którymi  docelowo objęto  9 osób.  Osoby te spełniały  wymogi dotyczące doboru grup docelowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadeklarowały chęć udziału w projekcie oraz chęć współpracy w aspekcie zawartych kontraktów socjalnych.       

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 9 osób z terenu gminy Serniki, w tym 7 K i 2 M, poprzez ułatwienie dostępu do aktywnych form aktywizacji społecznej i zawodowej, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Cel główny projektu osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych, takich jak:

  1. Aktywizacja społeczno-zawodowa 9 osób z gminy Serniki, w tym 7 kobiet i 2 mężczyzn, poprzez kontrakty socjalne do 31.12.2012 r.,
  2. Aktywizacja społeczno-zawodowa 9 osób z gminy Serniki, w tym 7 kobiet i 2 mężczyzn, poprzez  wsparcie finansowe do 31.12.2012 r.,
  3. Aktywizacja społeczno-zawodowa 9 osób z gminy Serniki, w tym 7 kobiet i 2 mężczyzn, poprzez  aktywną integrację od 31.12.2012 r.

 Uczestnicy projektu -9 osób, w tym 7 Kobiet i 2 Mężczyzn, uczestniczyło w zajęciach w zakresie doradztwa zawodowego oraz w zajęciach w zakresie treningu  kluczowych kompetencji społecznych.  Dwóch mężczyzn otrzymało wsparcie edukacyjne w zawodzie: brukarz, sześć kobiet  w zawodzie:  kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej oraz jedna kobieta w zakresie : opiekun osób zależnych z modułem pierwszej pomocy. Osoby objęte kontraktami socjalnymi  otrzymały wsparcie finansowe w ramach wkładu własnego do realizowanego projektu.

Informacja o zrealizowanym projekcie w 2012 r.