change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

published: 2013-12-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach w 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, realizował projekt systemowy pt: „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki” zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu i przyznaną kwotą alokacji. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , Poddziałania 7.1.1 Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy   społecznej.

W 2013 r., stosownie do posiadanych środków finansowych, wsparciem w ramach projektu objęte zostały 4 osoby będące  mieszkańcami gminy Serniki, osobami w wieku aktywności zawodowej, nie pozostającymi w zatrudnieniu i korzystającymi z pomocy społecznej. Uczestnicy/czki projektu zostali wyłonieni zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości  płci. Wśród tych osób znalazły się 3 kobiety i 1 mężczyzna, w tym dwie osoby w wieku 15-30 lat (1K i 1 M). Wszyscy Uczestnicy/czki projektu to osoby posiadające status osoby bezrobotnej.

Projekt zakładał zastosowanie wobec Uczestników/czek, co najmniej trzech spośród czterech instrumentów aktywnej integracji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej. Po wyłonieniu wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie szkoleń, Uczestnicy/czki  projektu odbyli szkolenia z zakresu aktywnej  integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej oraz mieli przeprowadzoną konsultację lekarza medycyny pracy w związku z podjęciem szkoleń i ewentualnym zatrudnieniem.

W ramach szkoleń z zastosowaniem instrumentu aktywnej integracji edukacyjnej, odbyły się szkolenia: opiekun osób zależnych z modułem pierwszej pomocy, operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień (wszystkie typy), sekretarka-asystentka, cukiernik z elementami dekoracji. Szkolenia zostały dostosowane do indywidualnych  predyspozycji i potrzeb poszczególnych Uczestniczek/ków projektu.  Jedna osoba w wieku 15-30 lat, odbyła 3 miesięczny staż na stanowisku sekretarka, który był  zgodny  z profilem wcześniejszego szkolenia.

Uczestnicy/czki projektu otrzymali również zasiłki celowe/i lub specjalne zasiłki celowe  z pomocy społecznej o charakterze wspierającym aktywną integrację. Zasiłki te stanowiły wkład własny w projekcie.

Wszyscy Uczestnicy/czki projektu otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, łącznie 12 zaświadczeń. Jedna Uczestniczka projektu, która odbyła staż otrzymała zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu u pracodawcy.

W wyniku zastosowanych oddziaływań w stosunku do Uczestników/czek projektu, osoby biorące w nim udział podniosły swoją samoocenę, zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe oraz nabyły umiejętność aktywnego poruszania się po  rynku pracy.

Informacja o zrealizowanym projekcie w 2013 r.