change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-23

Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, osobom podejmującym legalne zatrudnienie w dowolnym kraju na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz od 1 kwietnia 2006 r. na terytorium Szwajcarii, przysługuje prawo do ubiegania się o świadczenia rodzinne. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Aby pobierać świadczenie rodzinne w państwach UE, EOG i Szwajcarii, należy przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek wymagany prawem danego kraju. Wniosek składany jest w kraju, w którym wykonywana jest działalność zawodowa.

Na terenie Unii nie obowiązuje żaden jednolity system zasiłków – każdy kraj ma odrębne ustawodawstwo w zakresie świadczeń rodzinnych. W celu usprawnienia wymiany informacji między Państwami, wprowadzono jednakowe co do treści i postaci graficznej formularze (w przypadku świadczeń rodzinnych są to druki z serii E 400 oraz obowiązujące od dn. 01-05-2010 r. dokumenty przeznaczone docelowo do elektronicznej wymiany danych, tzw. SED-y)

Formularz wystawiony przez odpowiednią instytucją zagraniczną oraz spełniający wymogi formalne (powinien być prawidłowo uzupełniony oraz zawierać datę, podpis i pieczątkę instytucji go wystawiającej) trafia do właściwej instytucji w kraju, gdzie zamieszkują członkowie rodziny, po czym instytucja ta udziela odpowiedzi, poprzez uzupełnienie ww. formularza i odesłanie do bezpośrednio do instytucji będącej jego nadawcą. W województwie lubelskim Marszałek działa poprzez podlegający mu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, mieszczący się pod adresem: ul. Zana 38, 20-601 Lublin, Tel. 81 5287611

Obsługa interesantów w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego odbywa się Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-201 Lublin, w pokoju 603 w godzinach pracy urzędu, tel. 81 5287611

  • W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa.
  • W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, o którym mowa w ust. 1, po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadkach, o których mowa wyżej, marszałek województwa ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.