change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-24

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodu w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12% dochodu w gospodarstwie 2-4 osobowym,

- 10% dochodu w gospodarstwie 5-osobowym i większym, jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów (odpowiednio 175% i 125%) lecz przyjmuje się, że:

 • gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,
 • gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,
 • gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie.

Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego czyli:

 • czynsz,
 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
 • opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych oraz na koszty związane z nieruchomością wspólną,
 • świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego,
 • inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów. Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego od 18 maja 2006r. na podstawie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006r. przyjmuje się wydatki w wysokości 100% naliczonych i ponoszonych wydatków.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 • wydatki, które w przypadku najmu lokalu byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy