change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-04-23

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) świadczeniami rodzinnymi są:

1.      zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2.      jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

3.      świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

>>Komu przysługuje zasiłek rodzinny

>>Kryterium dochodowe


Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

>>Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

>>Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

>>Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

>>Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietne

>>Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

>>Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

>>Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego