change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-02

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody.

Przemoc jest karana

Art. 207 par. 1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu).

 

Musisz wiedzieć, że:

 • nic nie usprawiedliwia przemocy,
 • przemoc domowa jest przestępstwem,
 • przemoc domowa to zachowanie wyuczone, którego można się oduczyć,
 • nigdy nie jest za późno, by powiedzieć przemocy NIE,
 • przemoc nie skończy się sama z siebie,
 • pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.

 

Pamiętaj, że:

 • masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy,
 • masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu,
 • masz prawo do szacunku i godnego traktowania,
 • masz prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania,
 • masz prawo współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji odnośnie spraw związanych z waszą rodziną, domem, dziećmi, wydatkami. Twoje potrzeby, sprawy są jednakowo ważne,
 • masz prawo szukać profesjonalnej pomocy w sytuacji, gdy jesteś niezadowolona/y  lub zaniepokojona/y  tym co się dzieje w domu,
 • masz prawo do swobodnego kontaktowania się z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi.

 

MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych
niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny.
Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.

 

Gdy doznajesz przemocy ze strony osoby bliskiej lub jesteś świadkiem przemocy w rodzinie to poinformuj o tym:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach, tel. 81 855 51 64, email: opsserniki3@poczta.onet.pl
 • Policję wystarczy wykręcić 997 lub 112,
 • Dzielnicowy tel. 81 852 62 26, telefon komórkowy służbowy: 734403720,
 • OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  Niebieska Linia    800 120  002  działa całodobowo,
 • Prokuraturę Rejonową w Lubartowie tel: (centrala) 81 851 50 50,
 • Linia Pomocy Pokrzywdzonym Fundacji Sprawiedliwości tel: + 48 222 309 900.

Fundusz sprawiedliwości kliknij tutaj.

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie kliknij tutaj.

Poniżej link do strony Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dotyczącej przemocy w rodzinie kliknij tutaj.

Informator podmiotów i organizacji pozarządowych, które realizują oddziaływania dla osób doświadczających przemocy na terenie powiatu lubartowskiego kliknij tutaj.

Pogotowie Niebieska Linia

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lubartowskim:

W związku z ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej od 1 stycznia 2019 roku rozszerzeniu uległ katalog osób mogących skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego.
Do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej- uprawniona jest obecnie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W znowelizowanej ustawie zrezygnowano z zamkniętego katalogu osób uprawnionych a uprawnioną do uzyskania pomocy jest każda osoba fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej 

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, bezpośrednio w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, telefonicznie pod numerem: 691 803 378  lub poprzez zgłoszenie e-mail.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

W sposób szczególny z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą kobiety w ciąży, które z porad prawnych czy obywatelskich skorzystać mogą poza kolejnością. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym poniżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

- nieodpłatną mediację lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nowa ustawa wprowadza także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.  Polega ono na udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Na terenie powiatu lubartowskiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywać się będzie w punkcie NPP w Ostrowie Lubelskim.

Od przyszłego roku kolejną formą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy będzie mediacja na etapie przedsądowym.

W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny "nie ma jedynie natury prawnej", wówczas osoba uprawniona może zostać przekierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do "innych systemów pomocy" , które obejmują "w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej".

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lubartowskiego:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie,  

            ul. Szaniawskiego 64, 21 - 100 Lubartów:

            godz. 7:30 - 11:30, od poniedziałku do piątku - Adwokaci;

            godz. 11:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku - Radcowie Prawni.         

            tel: 691 803 378, npp@powiatlubartowski.pl

 • Dom Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Kościuszki 1, 21 - 150 Kock:

            godz. 9:00 - 13:00, od poniedziałku do piątku - organizacja pozarządowa  

            tel: 691 712 976, poradyprawne.kock@gmail.com

 • Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21 - 110 Ostrów Lubelski:

            godz. 9:00 - 13:00, od poniedziałku do piątku - organizacja pozarządowa; 

            punkt poradnictwa obywatelskiego                                

            tel: 691 712 976, poradyprawne.ostrowlubelski@gmail.com

Program Pomarańczowa Linia  program informacyjno  konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki. Link do strony kliknij tutaj.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie      Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie