change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-03-30

Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna

Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym gminy. To właśnie gmina ponosi koszty utrzymania, wyszkolenia, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, a także obowiązana jest do zapewnienia umundurowania bojowego i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych. Ochotnicze straże pożarne są natomiast jednostkami ochrony przeciwpożarowej i funkcjonuję na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Do ważnych zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej należą m.in.:

 • realizacja ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,
 • współpraca z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań krajowego systemu ratownictwa gaśniczego,
 • zaopatrzenie obszaru gminy w wodę do celów gaśniczych,
 • realizacja zadań w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i innych miejscowych zagrożeń terenu, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • zapewnienie odpowiednich środków w budżecie gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,
 • współpraca ze starostwem oraz komendantem powiatowym PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze gminy,
 • udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy.

 

Duża część środków budżetowych przeznaczana jest na doposażenie jednostek w sprzęt ochrony przeciwpożarowej, co pozwala utrzymać je w ciągłej gotowości bojowej >> informacja o wydatkach OSP. 

Na terenie naszej gminy funkcjonuje 6 jednostek OSP, z czego 1 - OSP Nowa Wola wprowadzona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Są to:

OSP Nowa Wola OSP Brzostówka
OSP Serniki OSP Nowa Wieś
OSP Wola Sernicka OSP Wolka Zabłocka

Jednostki OSP mają do dyspozycji 7 samochodów, w tym 6 gaśniczych, motopompy - 9 szt., pompy szlamowe - 3 szt, agregaty prądotwórcze - 4 szt. Wyposażenie w pozostały sprzęt pożarniczy ulega systematycznej poprawie.

Jednostki z KSRG posiadają pełne wyposażenie w sprzęt ochrony ratowników.

Do Ochotniczych Straży Pożarnych wprowadzany jest sprzęt specjalistyczny, dlatego też strażacy muszą być przygotowani do obsługi tego sprzętu. Dobre wyszkolenie ma ogromny wpływ na skuteczność działań ratowniczych, dlatego też duży nacisk nakładany jest na różnego rodzaju kursy i szkolenia. Zadaniem tym zajmuje się Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie. Szkolenia specjalistyczne ratowników OSP odbywają się z zakresie:

 • ratownictwa drogowego,
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych,
 • obsługi pilarek spalinowych,
 • współdzialania z SP Zakładem Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • funkcyjnych OSP.


SYGNAŁY ALARMOWE OSP

Syrena alarmowa:
Alarm pożarowy - sygnał ciągły około 3 minut
 Zbiórka strażaków - trzy krótkie sygnały