change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2007-07-20


Wodociągi

Mieszkańcy Gminy Serniki od 1996 roku zaopatrywani są w wodę z trzech niezależnych źródeł:

  1. Nowa Wieś,
  2. Wólka Zawieprzycka
  3. Serniki - Kolonia.


Kanalizacja

Długość sieci kanalizacyjnej w gminie Serniki wynosi  18,5 km. Miejscowości jakie zostały do tej pory skanalizowane to: Wola Sernicka, Serniki i częściowo Serniki Kolonia. Pilną potrzebą jest jej rozwój i dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach pozostałych miejscowości gminy Serniki. 

Oczyszczalnia ścieków 

Gmina posiada oddaną w 1999 roku biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków  której dobowa przepustowość wynosiła 250m³.  
W 2011 r. po modernizacji  oczyszczalni ścieków dobowa przepustowość zwiększyła się do 284 m³

 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


Dnia 9 czerwca 2016 r. Rada Gminy Serniki podjeła Uchwałę Nr XXII/151/2016  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Serniki.

Cena sprzedaży wody oraz odprowadzenia ścieków od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Serniki Nr IX/39/2015 z 3 czerwca 2015 r., w sprawie zatwierdzenia taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Serniki wynosi:

Cena sprzedaży wody 1m3 - 1,90 zł netto + 8% Vat = 2,05 zł brutto

Opłata abonamentowa 1 m-c - 1,00 + 8%Vat = 1,08 zł brutto

Cena usługi odprowadzania 1 m3 ścieków - 3,90 zł netto + 8% Vat = 4,21 zł brutto

Corocznie Gmina Serniki w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatową Stacją  Sanitarno - Epidemiologiczną  w Lubartowie ustala harmonogram poboru próbek wody dla poszczególnych wodociągów. Wyniki badań wody podawane są do bublicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy Serniki pod adresem:  https://ugserniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=359