change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-25

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarowanie odpadami - nowe obowiązki Gminy

Z dniem 01.01.2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach, która w znaczny sposób zmienia dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Zgodnie z nowymi przepisami do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są zobowiązane gminy.

Zadania Gminy Serniki dotyczące gospodarki odpadami z chwilą przystąpienia gminy do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej są realizowane przez ten Związek.

W skład porozumienia wchodzą następujące gminy:
  1. Gmina Lubartów
  2. Gmina Miasto Lubartów
  3. Gmina Niedźwiada
  4. Gmina i Miasto Ostrów Lubelski
  5. Gmina Ostrówek
  6. Gmina Serniki

 

Dnia 17.04.2013 r. XII  Zgromadzenie Związku  Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej podjęło następujące uchwały w sprawie  nowego systemu gospodarki odpadami:

1. Uchwała  w sprawie: podziału Związku Gmin Ziemi Lubartowskiej na sektory odbierania odpadów  komunalnych.

2. Uchwała w sprawie:  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Uchwała w sprawie:  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji.

Załącznik nr 1: wzór deklaracji.

4.Uchwała  w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na obszarze gmin członkowskich Związku, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

5. Uchwała  w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwała  w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia: regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

8 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

1 lipca 2013 r.nowy system zaczyna funkcjonować – Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gmin ZKGZL, a przedsiębiorcami.

Wszelkie informacje dotyczące etapów wdrażania nowego systemu na terenie Gminy Serniki będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy:

>> http://ugserniki.bip.lubelskie.pl

oraz na stronie Związku  Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej:

>> http://zwiazekgmin.lubartow.pl