change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-29

      Gmina Serniki informuje, że realizacja zadania pn.: „Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Serniki”  w 2012 roku była dotowana na podstawie umowy nr 93/2012/D/OZ z dnia 04.05.2012 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Usuwanie wyrobów zawierających azbestUsuwanie wyrobów zawierających azbest

        Proces usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z zapisami krajowego programu, powinien być zakończony w 2032 r.

        W Gminie Serniki w 2008 roku został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Serniki” na lata 2008 – 2012, który następnie został zaktualizowany uchwałą Rady Gminy Serniki w  marcu 2011  roku. W ramach programu została przeprowadzona inwentaryzacja budynków pokrytych płytami azbestowo – cementowymi na terenie Gminy Serniki, która każdego roku podlega aktualizacji. Inwentaryzacja została przeprowadzona z natury. Głównym celem programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem oraz likwidacja oddziaływania Azbestu na środowisko   

                                                                                                                                                                                                            Jak pozbyć się rakotwórczego problemu?

Wyroby wykonane z azbestu są dla nas codziennością.  Eternit nadal pokrywa wiele domów, i budynków gospodarskich. Każdy zetknął się z leżącą bezpańsko pofalowaną płytą tego materiału. Jego szary kolor nieodmiennie kojarzy się z PRL-em.Trudno uwierzyć, że to sympatyczne tworzywo może być w jakikolwiek sposób groźne dla ludzi, a  niestety może!

Azbestami określa się minerały składające się z krzemianów o włóknistej strukturze. Ze względu na swoje właściwości są prawie idealnym tworzywem budowlanym i wchodzą w skład wielu materiałów. Jeszcze kilkanaście lat temu włókna azbestu dodawane były do farb i lakierów, wytwarzano z nich rury, powierzchnie izolacyjne oraz niezwykle popularny wówczas eternit. Nic dziwnego gdyż azbest jest ognioodporny,  odporny na ścieranie, nie wchodzi w reakcje chemiczne. Niestety ma jedną wadę-  jest rakotwórczy.

Ocenia się, że w Polsce 85 % azbestu zawartego jest w materiałach budowlanych. Okres jego bezpiecznego użytkowania wynosi około 30 lat. Niestety bardzo często wyroby azbestowe były instalowane samodzielnie przez właścicieli domów, co nierzadko prowadziło do uszkodzeń, odkształceń i pęknięć powierzchni dachowych.

Na szczęście po udowodnieniu rakotwórczości od 1999 roku zakazane jest wprowadzenie wyrobów zawierających azbest na rynek. Niestety w byłych krajach bloku sowieckiego ilość wprowadzonego azbestu jest jeszcze ciągle olbrzymia.

                                      Jak azbest wpływa na zdrowie?

Jeśli eternit jest w dobrym stanie technicznym i nie jest poddawany działaniom mechanicznym nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Niestety wszelkiego rodzaju uszkodzenia fizyczne powłoki azbestowej stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Azbest jest materiałem włóknistym, dosyć  kruchym a wszelkie jego uszkodzenia skutkują uwalnianiem się mikrowłókien. Pojedyncze włókna azbestu mają różnorodną średnicę, najczęściej są  niewidoczne gołym okiem. Razem z powietrzem dostają się do płuc, tam osiadają w pęcherzykach płucnych, gdzie w wyniku długotrwałego podrażniania komórek powodują nowotwory. Największe niebezpieczeństwo powodują włókna długie (>5 µm) i cienkie (<3 µm). Włókna tego typu powstają podczas prowadzenia prac demontażowych, szlifowania, cięcia, łamania płyt eternitowych. Przedostanie się ich do układu oddechowego powoduje zwiększenie ryzyka zachorowania na następujące choroby układu oddechowego: azbestozy (pylicy azbestowej), zmian opłucnowych, międzybłoniaka opłucnej oraz raka płuc. Choroby te mają długi czas inkubacji i mogą ujawnić się nawet po 30 latach.

                                           Ile azbestu?

Wstępne szacunki pokazują, że ilość azbestu jest jeszcze ciągle zaskakująco duża- na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej znajduje się łącznie 17641 ton tego minerału w postaci różnych produktów. Znaczna część azbestu jest obecnie już zdjęta z dachów domów, niestety często jego los pozostaje co najmniej enigmatyczny. Stosy eternitowych płyty pozostawione bezpańsko w lasach, czy wyrobiskach po kopalniach piachu to dosyć popularny widok.

                                Pamiętaj azbest jest niebezpieczny

Azbest jest odpadem niebezpiecznym, wszelkie próby samodzielnego demontażu wyrobów zawierających go, to niepotrzebne narażanie własnego zdrowia. Podczas tak prozaicznej czynności jak np. kruszenie czy odrywanie płyt eternitowych od więźby dachowej uwalniają się wspomniane wyżej w tekście mikrowłókna. Efekt jest łatwy do przewidzenia – niepotrzebne zwiększenie ryzyka zachorowania na złośliwe nowotwory płuc. Należy również wspomnieć iż składowanie tego minerału poza miejscami do tego przeznaczonymi jest  sprzeczne z polskim prawem!

Sposób na azbest… jest dosyć prosty. Wystarczy zgłosić się do Urzędu Gminy Serniki, lub Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej  i wypełnić wniosek.  Warto skorzystać z tej możliwości, bo nie tylko azbest zostanie odebrany za darmo, ale bardzo często zaoszczędzimy na kosztach zdjęcia dachu.

Program utylizacji azbestu skierowany jest do mieszkańców gmin: Miasto Lubartów, Gmina Lubartów,  Miasto i Gmina Ostrów Lubelski, Gmina Serniki, Gmina Niedźwiada, Gmina Ostrówek.

Wniosek o utylizację azbestu dostępny jest poniżej, na stronie Związku www.zwiazekgmin.lubartow.pl. , w Urzędzie Gminy Serniki, lub w siedzibie Związku.  Dodatkowo należy dołączyć kopię aktu notarialnego zaświadczającego o  prawie  własności działki oraz  zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Lubartowie, do Wydziału architektury i budownictwa, pracy budowlanej  nie wymagającej pozwolenia na budowę. Po skompletowaniu dokumentów, wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Serniki, lub bezpośrednio w siedzibie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Za demontaż, wywóz i utylizację azbestu będzie odpowiedzialna specjalistyczna firma, wyłoniona w drodze przetargu.

Zdjęcie azbestu, jego transport, utylizacja, a także  odbiór już zdemontowanego eternitu, jest bezpłatne.  Dofinansowanie pochodzi ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu współpracy w ramach projektu: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

                                                       Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wszystkie informacje można uzyskać pod adresem:

1. Urząd gminy Serniki, Serniki 1A, 21 - 107 Serniki, tel. 81 85 50 461

2. Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej (Budynek Gimnazjum nr 2 w Lubartowie)ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów tel.fax. 81 854 36 15  tel. kom. 508 561 738,

Projekt usuwania azbestu  współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin udziału w programie

2. Załącznik nr 1 wniosek - dla mieszkańca

3. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest