change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-29

Program opieki nad zwierzętami

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Serniki  na rok 2015 został przyjęty  uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Serniki z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

 

 

Podstawą Programu jest ustawa z 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w art. 3 określa obowiązkowe zadania własne gminy, w tym zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt.

Program przedstawia zadania Gminy odnośnie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015  r.

 


 

     W ramach programu Gmina Serniki ma podpisaną umowę  ze schroniskiem  >>  „Azyl” w Białej Podlaskiej.