change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2014-01-02

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej.
 

Ważne!

Podatnicy (osoby fizyczne), którzy otrzymali decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego na 2015r. są zobowiązani do zapłaty w/w podatku w terminach:

- I rata do dnia 15 marca 2015r.,

- II rata do dnia 15 maja 2015r.,

- III rata do dnia 15 września2015r.,

- IV rata do dnia 15 listopada 2015r.,

Osoby fizyczne mają obowiązek złożyć organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na formularzu  według ustalonego przez Radę Gminy Serniki wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.
 

Podatnicy (osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne posiadające udział we współwłasności z wymienionymi podmiotami, będące podatnikiem podatku rolnego) są obowiązane do składania deklaracji na podatek rolny w terminie do 15 stycznia 2015 roku.
Wyliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek Urzędu Gminy Serniki, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

- I rata do dnia 15 marca 2015r.,

- II rata do dnia 15 maja 2015r.,

- III rata do dnia 15 września2015r.,

- IV rata do dnia 15 listopada 2015r.

Stawka podatku rolnego na 2015r. obowiązująca na terenie Gminy Serniki: Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Serniki z dnia 08.12.2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjętej do wymiaru podatków na 2015rok.

 

Formularz deklaracji (>> DR-1) lub informacji (>> IR-1)  wraz z załącznikiem dotyczącym zwolnień (>> ZR-1/A)  na podatek rolny na 2015 rok należy przesłać pocztą na adres  Urzędu Gminy Serniki, Serniki 1A, 21-107 Serniki lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Serniki  (pokój nr 6).


Nr rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat: >> numer konta