change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2014-01-02

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej.
 

Podatnicy (osoby fizyczne), którzy otrzymali decyzje w sprawie wymiaru podatku leśnego na 2015 rok są zobowiązani do zapłaty w/w podatku w terminach:

- I rata do dnia 15 marca 2015r.,

- II rata do dnia 15 maja 2015r.,

- III rata do dnia 15 września2015r.,

- IV rata do dnia 15 listopada 2015r.,

Osoby fizyczne mają obowiązek złożyć organowi podatkowemu informację o lasach, sporządzoną na formularzu  według ustalonego przez Radę Gminy Serniki wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

 

Podatnicy (osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne posiadające udział we współwłasności z wymienionymi podmiotami, będące podatnikiem podatku leśnego) są obowiązane do składania deklaracji na podatek leśny w terminie do 15 stycznia 2015 roku.
Wyliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek Urzędu Gminy Serniki, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Deklarację na podatek leśny na 2015 rok należy przesłać pocztą na adres  Urzędu Gminy Serniki (21-107 Serniki, Serniki 1A) lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Serniki (pokój nr 6).


W 2015 r. podatek leśny wynosi 41,547 zł (od 1 ha)- czyli równowartość pieniężną 0,220 m3drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Ustala się ją na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wyniosła 188,85 zł za m3.

 Wypełniony formularz deklaracji (DL-1) http://www.bip.lublin.pl/serniki/upload/pliki/Deklaracja_lesny.doc lub informacji (IL-1) http://www.bip.lublin.pl/serniki/upload/pliki/Informacja_lesny.doc wraz z załącznikiem dotyczącym zwolnień (ZL-1/A) http://www.bip.lublin.pl/serniki/upload/pliki/Zwolnienia_lesny.doc  na podatek leśny na 2015 rok należy przesłać pocztą na adres  Urzędu Gminy Serniki (21-107 Serniki, Serniki 1A) lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Serniki (pokój nr 6).

Nr rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat: numer konta