change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2014-01-02

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości  podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części, o ile tylko są związane z prowadzoną działalnością

     gospodarczą.

Podatnicy (osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne posiadające nieruchomości we współwłasności z wymienionymi podmiotami, będące podatnikiem podatku od nieruchomości) są obowiązane do składania deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie do 31 stycznia 2015 roku.

 

Wyliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek Urzędu Gminy Serniki, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatnicy (osoby fizyczne), którzy otrzymali decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2015 rok są zobowiązani do zapłaty w/w podatku w terminach:

- I rata do dnia 15 marca 2015r.,

- II rata do dnia 15 maja 2015r.,

- III rata do dnia 15 września2015r.,

- IV rata do dnia 15 listopada 2015r.,


Osoby fizyczne mają obowiązek złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu  według ustalonego przez Radę Gminy Serniki wzoru (ZN-1/A) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Stawki podatku od nieruchomości  na 2015r. obowiązująca na terenie Gminy Serniki: Uchwała Rady Gminy Serniki Nr XIII/83/2011 z dnia 9.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Serniki.

 
Deklarację(DN-1) http://www.bip.lublin.pl/serniki/upload/pliki/Deklaracja_nieruchomosci.doc  lub informację (IN-1) http://www.bip.lublin.pl/serniki/upload/pliki/Informacja_nieruchomosci.doc wraz z załącznikiem dotyczącym zwolnień (ZN-1/A) http://www.bip.lublin.pl/serniki/upload/pliki/Zwolnienia_nieruchomosci.doc na podatek od nieruchomości na 2015 rok należy przesłać pocztą na adres  Urzędu Gminy w Sernikach (21-107 Serniki, Serniki 1A) lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Serniki (pokój nr 6).

Nr rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat: numer konta