change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-11

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami:

  • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
  • przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
  • autobusów.

Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany, oraz  posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną, podmiotowi polskiemu.

Wzór deklaracji oraz załącznika do deklaracji na podatek od środków transportowych:

>> deklaracja DT-1

>> załącznik DT-1A

Stawki podatku od środków transportowych:

>> uchwała Rady Gminy Serniki

>> załącznik nr 1

>> załącznik nr 2

>> załącznik nr 3

Wypełnione deklaracje wraz z załącznikami można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Serniki lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Serniki, Serniki 1A, 21-107 Serniki.

Ważne !

Wyliczony w deklaracji podatek płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 września – płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania.

Nr rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat: >>  rachunek