change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-05-11

Zwrot podatku akcyzowegoW 2015 roku producenci rolni, tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminach:

  • od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami  dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.;
  • od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami  dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

 

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr wynoszącej 0,95 zł, z tym że kwota zwrotu podatku akcyzowego nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 lit oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku wynosi: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych wg stanu na dzień 1 lutego.

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Do pobrania >> wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Druk wniosku można pobrać również w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Serniki.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres Urzędu Gminy Serniki, Serniki 1A, 21-107 Serniki.

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1-30 kwietnia 2015r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1-31 października 2015r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.