change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

published: 2013-08-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach, w 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, złożył wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pt: „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki” i uzyskał dofinansowanie na realizację projektu.  Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , Poddziałania 7.1.1 Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.                                                                                          

W 2013 r., stosownie do posiadanych środków finansowych, wsparciem w ramach projektu objęte zostały 4 osoby będące  mieszkańcami gminy Serniki, osobami w wieku aktywności zawodowej, nie pozostającymi w zatrudnieniu i korzystającymi z pomocy społecznej. Uczestnicy/czki projektu zostali wyłonieni zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.     

Wśród tych osób znalazły się 3 kobiety i 1 mężczyzna, w tym dwie osoby w wieku 15-30 lat (1K i 1 M). Wszyscy Uczestnicy/czki projektu to osoby posiadające status osoby bezrobotnej.

Projekt zakłada zastosowanie wobec Uczestników/czek, co najmniej trzech spośród czterech   instrumentów aktywnej integracji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej.            Po wyłonieniu wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie szkoleń, Uczestnicy/czki  projektu odbyli szkolenia z zakresu aktywnej  integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej oraz mieli przeprowadzoną konsultację lekarza medycyny pracy w związku z podjęciem szkoleń i ewentualnym zatrudnieniem.

W ramach szkoleń z zastosowaniem instrumentu aktywnej integracji edukacyjnej, odbyły się szkolenia: opiekun osób zależnych z modułem pierwszej pomocy, operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień (wszystkie typy), sekretarka-asystentka, cukiernik z elementami dekoracji. Szkolenia zostały dostosowane do indywidualnych  predyspozycji i potrzeb poszczególnych Uczestniczek/ków projektu.  Jedna osoba w wieku 15-30 lat, w miesiącu sierpniu 2013 r. rozpocznie odbywanie stażu, który będzie trwał 3 miesiące. Staż zgodny będzie z profilem wcześniejszego szkolenia.

Uczestnicy/czki projektu otrzymają również zasiłki celowe z pomocy społecznej o charakterze wspierającym aktywną integrację – zasiłki te stanowią wkład własny w projekcie.

Informacja o realizacji projektu w 2013 r.

Projekt  pt. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki” współfinansowany ze środków   Unii Europejskiej w ramach   Europejskiego Funduszu Społecznego.