change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2014-09-04

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju gminy oraz planem rozwoju wsi.

Wysokość kwot przeznaczanych dla poszczególnych sołectw wyliczana jest za pomocą wzoru określonego w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, a uzależniona jest od ilości mieszkańców sołectwa oraz od wielkości wykonanych dochodów bieżących gminy.

Ogólnie fundusz sołecki w naszej gminie na 2015 rok wynosi 193.547,86 zł.

Informację o wysokości środków przysługujących poszczególnym sołectwom Wójt przekazał sołtysom w m-cu lipcu br.

I tak:

BRZOSTÓWKA I – 14.177,81 zł., BRZOSTOWKA II  – 16.247,57 zł., CZERNIEJÓW  – 12.133,93 zł., NOWA WIEŚ  – 13.815,61 zł., NOWA WOLA I  – 19.222,84 zł., NOWA WOLA II  – 16.014,72 zł., SERNIKI  – 17.101,34 zł., SERNIKI KOLONIA – 15.342,05 zł., WOLA SERNICKA I – 18.550,17 zł., WOLA SERNICKA II  – 16.765,01 zł., WOLA SERNICKA KOLONIA  – 9.313,89 zł., WÓLKA ZABŁOCKA  – 11.642,37 zł, WÓLKA ZAWIEPRZYCKA – 13.220,55 zł.

Przypominamy, co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego!

      Na zebraniu wiejskim mieszkańcy muszą uchwalić wniosek o przyznanie tych środków (inicjatywa złożenia wniosku na zebraniu należy do sołtysa, rady sołeckiej oraz co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa).

Organizując zebranie wiejskie należy przestrzegać zarówno przepisów prawa (statutu sołectwa), jak też doprowadzić do tego, aby wzięło w nim udział możliwie wielu mieszkańców oraz aby to oni właśnie podjęli decyzję o treści wniosku dotyczącego wykorzystania funduszu sołeckiego. Każdy mieszkaniec zainteresowany funkcjonowaniem sołectwa powinien w takim zebraniu uczestniczyć.

Jeżeli sołectwo nie złoży wniosku to nie otrzyma pieniędzy na działanie.

We wniosku należy wskazać zamierzenia realizowane na obszarze sołectwa i uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz podać przewidywany koszt ich realizacji (kalkulację). Uchwalony  wniosek wraz z protokołem i uchwałą z zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi do dnia 30 września br., celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

       Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego działania na rzecz rozwoju i poprawy życia na wsi. Każdy może mieć wpływ na kierunek działań w swoim sołectwie, a tym samym w swojej gminie.