change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenia

Sesja XVI
print
published: 2020-02-21

Informujemy, że w dniu  28 lutego 2020r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Przetarg ustny nieograniczony
print
published: 2020-02-11

Wójt Gminy Serniki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierzawę nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 1780; 2102/2 obręb 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
print
published: 2020-01-28

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę Wielopokoleniowej Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Serniki". Znak sprawy: IZP.271.1.2020.

czytaj więcej...
ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ BIP
print
published: 2020-01-28

Zmiana adresu strony internetowej BIP !!!

Nowy adres Biuletynu Informacji Publicznej:

https://ugserniki.e-biuletyn.pl

czytaj więcej...
Sesja XV
print
published: 2020-01-24

Informujemy, że w dniu  30 stycznia 2020r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-01-09

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem, dzierżawę.

czytaj więcej...
Sesja XIV
print
published: 2019-12-23

Informujemy, że w dniu  30 grudnia 2019r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Sesja XIII
print
published: 2019-12-13

Informujemy, że w dniu  20 grudnia 2019r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serniki
print
published: 2019-12-05

Na podstawie art. 11 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Serniki Uchwały Nr X/59/2019 z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serniki

czytaj więcej...
Sesja XII
print
published: 2019-10-30

Informujemy, że w dniu  07 listopada 2019r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...