change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenia

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
print
published: 2013-01-23

Dnia 7 marca 2013r w siedzibie Urzędu Gminy Serniki odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 1 o pow. użytk. 67,10m2 , nr 2 o pow. użytk. 48m2, usytuowanych w budynku zlokalizowanym na dz nr 118/3; m. Nowa Wieś.

czytaj więcej...
Sesja XXXIII
print
published: 2013-01-23

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2013r. o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXXIII  sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
II przetarg ustny nieograniczony
print
published: 2013-01-21

Dnia 1 marca 2013r o godz 900 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 43,60m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanego w budynku zlokalizowanym na dz nr 1574/2; obręb ewidencyjny 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2013-01-21

Wójt Gminy Serniki informuje, że zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2010, Nr 102, poz.651 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych  w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 21 stycznia 2013r do dnia 11 lutego 2013r.

czytaj więcej...
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA ROK 2013.
print
published: 2013-01-14

Wójt Gminy Serniki  zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego  konkursu ofert .

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
print
published: 2013-01-14

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę żużlu, kamienia, gruzu na teren Gminy Serniki.
 Znak sprawy: IZP.271.1.2013

czytaj więcej...
Informacja
print
published: 2013-01-09

Wójt Gminy Serniki informuje, że zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2010, Nr 102, poz.651 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem na czas oznaczony do trzech lat.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia  9 stycznia 2013r do dnia 30 stycznia 2013r.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o X naborze wniosków
print
published: 2013-01-07

Samorzą Województwa Lubelskiego informuje o naborze  wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

czytaj więcej...
Sesja XXXII
print
published: 2013-01-02

Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2013r. o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXXII  sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2013 rok.
print
published: 2012-12-31

Wójt Gminy Serniki unieważnia otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 62/2012  z dnia 5 grudnia 2012 r. z zakresu upowszechniania kultury fizyczne i sportu   na powierzenie  zadania ,, Prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej dla mieszkańców Gminy Serniki’’.

czytaj więcej...