zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018
dodano: 2017-09-05 08:01:03

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 będą przyjmowane w Zespole Administracyjnym Szkół w Sernikach – Urząd Gminy Serniki w pokoju nr 18 (II piętro) od 1 do 15 września 2017r.

Pomoc materialna przysługuje:

·       uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Serniki znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Podstawą otrzymania stypendium jest:

  • miesięczny dochód nie przekraczający 514 zł netto (za miesiąc sierpień 2017r.) na jedną osobę w rodzinie

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia bądź oświadczenia o dochodach w szczególności:

  • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o dochodach netto uzyskanych z tytułu pracy w miesiącu sierpniu 2017r.,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o zarejestrowaniu i pobieranych świadczeniach za miesiąc sierpień 2017r.,
  • odcinek lub oświadczenie o wysokości pobranej emerytury lub renty za miesiąc sierpień 2017r.,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego lub innych świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej za miesiąc sierpień 2017r.,
  • oświadczenie lub dowód wpłaty dotyczące kwoty otrzymywanych alimentów,
  • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa  w ha przeliczeniowych (Urząd Gminy – pokój nr 5),
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzonej działalności gospodarczej i osiąganych dochodach za 2016r.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium  szkolnego.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

Wniosek do pobrania

Instrukcja wypełniania wniosku

powrót