zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenie dla rolników- ubezpieczenie dla pomocników przy zbiorach
dodano: 2018-05-18 08:59:46

KRUS informuje, że w związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:
- prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach
- dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?
Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być:
- obywatel Polski
- cudzoziemiec uprawniony do wykonwyania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach:
Umowa powinna byc zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.

Pomoc obejmuje następujące czynności:
1) zbieranie chmielu, owoców, warzyw , tytoniu, ziół lub roślin zielarskich
2) usuwanie zbędnych części roślin
3) klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu ziół itd. jw. lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Wykaz produktów rolnych dostępna jest pod adresem : www.krus.gov.pl

Łączny czas świadczenia pomocy na podstawie zawartych umów nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

Zakres i wysokość składek:
1. ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodaowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy,  jeśli dzień nie zostanie wskazany  obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem.

2. ubezepieczenie zdrowotne

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

WAŻNE:
Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.

Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością składek dziennych oraz wysokością skłądki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

termin płatności składek: składki za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

UWAGA: Rolnik zobowiązany jest zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niz przed upływem okresu na którym została zawarta umowa.

Rolnik zobowiązany jest do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS.

Zgłoszenia dokonuje się na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych dostępnych na stronie  internetowej kasy oraz w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Formularz można złożyć osobiście, przesłać do KRUS pocztą, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Schemat_procedury_zgłaszania_pomocników_do_ubezpieczenia_w_KRUS

Wysokość_składek_na _ubezpieczenia_pomocnika_za maj_2018

powrót