change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Informacja o Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2018 r.
added: 2018-08-01 14:51:42

Informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sernikach,  można ubiegać się o wydanie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Zgodnie z Wytycznymi, pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Przy dokonywaniu kwalifikacji do otrzymania pomocy żywnościowej, brany będzie również pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, tak aby uwzględnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ.

Informacje w tej sprawie  można uzyskać u pracowników socjalnych, tel. 81 85 55 164 , w dni robocze, w godzinach pracy ośrodka.

go back