change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół
added: 2019-07-29 15:06:08

Wójt Gminy Serniki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sernikach oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 13 sierpnia 2019r. do godz. 15.30.

 

Szczegóły znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Serniki.

https://ugserniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1413509

https://ugserniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1413507

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  zwane dalej RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Serniki (Serniki 1 A, 21 107 Serniki, tel.: 81 855 04 50).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c)RODO (realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze) w zw. z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda na przetwarzanie danych innych, niż dane wynikające z dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora oraz podmioty wykonujące czynności określone przepisami prawa.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • prawo do żądania usunięcia danych w każdej chwili w zakresie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa tj. udostępnionych dobrowolnie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8. Podanie określonych w ogłoszeniu o konkursie danych osobowych w przypadku woli uczestniczenia jest obowiązkowe i wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej w zw. z art. 63 ust. 20 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie odmowa dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego lub pozostawienie oferty bez rozpoznania.

go back