change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020
added: 2019-09-05 08:35:07

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane w Zespole Administracyjnym Szkół w Sernikach  Urząd Gminy Serniki w pokoju nr 18 (II piętro)  do 16 września 2019r.

1. Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Serniki znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

2. Podstawą otrzymania stypendium jest:

  • Miesięczny dochód nie przekraczający 528 zł netto (za miesiąc sierpień 2019r.) na jedną osobę w rodzinie;

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia bądź oświadczenia o dochodach w szczególności:

  • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o dochodach netto uzyskanych z tytułu pracy w miesiącu sierpniu 2019r.,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o zarejestrowaniu i pobieranych świadczeniach za miesiąc sierpień 2019r.,
  • odcinek lub oświadczenie o wysokości pobranej emerytury lub renty za miesiąc sierpień 2019r.,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego lub innych świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej za miesiąc sierpień 2019r.,
  • oświadczenie lub dowód wpłaty dotyczące kwoty otrzymywanych alimentów,
  • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa  w ha przeliczeniowych (Urząd Gminy, pokój nr 5),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzonej działalności gospodarczej i osiąganych dochodach za 2018r.

Świadczenie wychowawcze 500+ i świadczenie z programu Dobry start 300+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium  szkolnego.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

go back