change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-06-14

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.                                                                                  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach od 2008 r. realizuje projekt systemowy „Nowe   umiejętności kapitałem na przyszłość –promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki- Priorytet VII Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt jest adresowany do mieszkańców gminy Serniki, którzy korzystają z pomocy społecznej, nie pracują zawodowo i są w wieku aktywności zawodowej. Rekrutacja uczestników projektu nastąpiła na podstawie wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych przez pracowników socjalnych.   Projekt jest realizowany w oparciu o indywidualne kontrakty socjalne, którymi  docelowo ma być objętych, w bieżącym roku  9 osób.  Osoby te spełniają  wymogi dotyczące doboru grup docelowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadeklarowały chęć udziału w projekcie oraz chęć współpracy w aspekcie zawartych kontraktów socjalnych.       

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 9 osób z terenu gminy Serniki, w tym 7 K i 2 M, poprzez ułatwienie dostępu do aktywnych form aktywizacji społecznej i zawodowej, od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Cel główny projektu ma być osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, takich jak:

  1. Aktywizacja społeczno-zawodowa 9 osób z gminy Serniki, w tym 7 kobiet i 2 mężczyzn, poprzez kontrakty socjalne do 31.12.2012 r.,
  2. Aktywizacja społeczno-zawodowa 9 osób z gminy Serniki, w tym 7 kobiet i 2 mężczyzn, poprzez  wsparcie finansowe do 31.12.2012 r.,
  3. Aktywizacja społeczno-zawodowa 9 osób z gminy Serniki, w tym 7 kobiet i 2 mężczyzn, poprzez  aktywną integrację od 31.12.2012 r.

Osoby objęte kontraktami socjalnymi  otrzymają wsparcie finansowe w ramach wkładu własnego do realizowanego projektu.

Ogólny koszt realizacji projektu w 2012 r. wyniesie 86.427,93 złotych, w tym : dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  77.353,00 złotych, wkład własny 9.074,93 złotych.

Działania zaplanowane w ramach projektu, będą realizowane w oparciu o zlecenie podwykonawstwa usług instytucjom szkolącym.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 r.