change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-08-29

Serniki, dnia 29 sierpnia 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia form wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej dla uczestników projektu systemowego pt. „ Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 9 osób, w tym jednej osoby niepełnosprawnej, wybrano następującą ofertę:

Oferta nr 4

Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, Oddział w Lubartowie, ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów

Cena netto wynosi   41513,00 zł  +VAT, tj. brutto  44 177,09 złotych

Oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów , tj. 100, obliczonych zgodnie z podanym sposobem oceny oferty oraz  spełniła wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do udziału w postępowaniu.

Informacja o złożonych ofertach:

Numer oferty

Nazwa firmy, adres i siedziba Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Przyznana punktacja

1

INPLUS CONSULTING Iwona Przewor , ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin

66 671,66

76,38

2

ICN Centrum Kompetencji, Tomasz Sobkowicz, ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin

46 602,00

96,36

3

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY, ul. Lubartowska 74a, I p., 20-094 Lublin

59 220,00

82,22

4

 Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, Oddział w Lubartowie, ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów

44 177,09

100

 

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach

Ewa Marzęda

Szczegóły zawiadomienia