zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

opublikowano: 2016-11-16

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Dnia 28 maja 2013 r. Rada Gminy Serniki Uchwłą Nr XXXVII uchwałiła "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Serniki" w zakresie nie objętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie gospodarowania odpadami.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Serniki, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w zakresie:

1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów nieruchomości służącej do użytku publicznego;

2) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

 3) częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych, z terenu nieruchomości;

 4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe , mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

 6) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.