– Piotr Kowalczyk

Nazwa zadań dofinansowanych w ramach projektu:

Termomodernizacja budynku szkolnego w Nowej Woli
Termomodernizacja budynku szkolnego w Woli Sernickiej

Kwota dofinansowania z RFIL: 350 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 244 200,20 zł

 

Czytaj więcej Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej na obszarze Gminy Serniki

Gmina Serniki podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014.2020.

Projekt Rewitalizacja obszarów podworskich w m. Serniki Kolonia

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.13.04.00-06-0056/17-00.

Cel projektu: Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa w obszarze rewitalizacji

Beneficjent: Gmina Serniki

Całkowita wartość projektu: 5 032 …

Czytaj więcej Rewitalizacja obszarów podworskich w m. Serniki Kolonia

Wróć go góry