– Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

Sytuacja kryzysowa to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej.

>> Struktura systemu zarządzania kryzysowego

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Wójt, do zadań którego należy:

  1. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy.
  2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego, opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego.
  3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
  4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta.
  5. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
  6. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

 

Zadania powyższe Wójt wykonuje przy pomocy pracownika urzędu gminy właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego, tel. 81 855 04 68.

Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Wójta.

 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA

KRYZYSOWEGO W SERNIKACH

tel. 81 855 04 50, 81 855 04 68

e-mail: ug@serniki.eurzad.eu

Skład zespołu

Tryb pracy zespołu

Wróć go góry