– Fundusze europejskie

Miło nam jest poinformować, że w dniu 28 kwietnia br. Wójt Gminy Serniki  podpisał umowę o dofinansowanie projektu Energia odnawialna w Gminie Serniki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość przyznanego dofinasowania z UE wynosi 1 391 113,74 zł

Czytaj więcej Energia odnawialna w Gminie Serniki

W dniu 24 lutego 2021 roku Gmina Serniki podpisała z Urzędem Marszałkowskich Województwa Lubelskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pod nazwą “Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Serniki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Serniki Kolonia” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wybudowanych 28 przydomowych …

Czytaj więcej Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Serniki i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Serniki Kolonia

Gmina Serniki podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014.2020.

Projekt Rewitalizacja obszarów podworskich w m. Serniki Kolonia

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.13.04.00-06-0056/17-00.

Cel projektu: Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa w obszarze rewitalizacji

Beneficjent: Gmina Serniki

Całkowita wartość projektu: 5 032 …

Czytaj więcej Rewitalizacja obszarów podworskich w m. Serniki Kolonia

Wróć go góry