– Deklaracja dostępności

Gmina Serniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Serniki: serniki.eurzad.eu

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki. W szczególności mogą one dotyczyć:

  • braku niektórych opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki bądź kod HTML,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ponadto w menu nawigacyjnym można używać klawiszy strzałek. W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na pominięcie określonych bloków i szybkie przejście do poszczególnych sekcji strony (menu podstawowego, wyszukiwarki, treści głównej).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Gregorowicz, adres poczty elektronicznej: sekretarz@serniki.eurzad.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 855 04 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Urzędu Gminy Serniki prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne. Brak drzwi automatycznie otwieranych. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane, nie ma pracownika ochrony, który kontrolowałby osoby wchodzące do Urzędu pod kątem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Swobodne poruszanie się przez osobę na wózku możliwe jest na parterze budynku. W przypadku pozostałych pięter brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy.
Przy głównych wejściu do Urzędu znajduje się domofon służący do kontaktowania się sekretariatem Urzędu. W razie potrzeby pracownik merytoryczny schodzi na poziom parteru do osoby niepełnosprawnej.
W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym i kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również pętli indukcyjnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku Urzędu Gminy wydzielone zostały miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Wróć go góry