– Organizacje pożytku publicznego

Na terenie Gminy działają niżej wymienione organizacje pożytku publicznego tj.:
Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy Wola Sernicka oraz Uczniowski Klub Sportowy UKS Zryw Nowa Wola, o których szerzej mowa w zakładce – Sport, a także:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Serniki – Wspólny Cel
Pomysł na utworzenie Stowarzyszenia narodził się pod koniec 2007 roku. Grupa aktywnych mieszkańców gminy postanowiła zawiązać organizację, aby móc łatwiej realizować pomysły związane z rozwojem i promocją gminy Serniki. Funkcjonuje na podstawie statutu z władzami w postaci Zarządu. Główne zadania to popieranie rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Serniki. Kontakt: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Serniki – Wspólny Cel, Wola Sernicka 174, 21-107 Serniki e-mail: domek174@gmail.com

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Ekorozwoju Wsi – Nadzieja w Nowej Wsi
Stowarzyszenie powstało w 2002 roku, jego głównym zadaniem jest prowadzenie i utrzymanie szkoły podstawowej w Nowej Wsi. Kontakt: Stowarzyszenie Nadzieja w Nowej Wsi, Nowa Wieś 76, 21-107 Serniki tel. 81/ 85 10 089, e-mail: nowawies8@wp.pl

Stowarzyszenie – Nowoczesna Gmina
Stowarzyszenie założone zostało w 2015 roku, a jego celem jest działalność publiczna na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy oraz poprawa warunków życia społeczności lokalnej. Kontakt: Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina, Serniki 1A, 21-107 Serniki, e-mail: dorota.florek@wp.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych nad Wieprzem w Czerniejowie
Stowarzyszenie powstało w 2016 r. z inicjatywy p. Marioli Kobyłka. Głównymi celami stowarzyszenia jest: integracja międzypokoleniowej społeczności lokalnej w miejscowości Czerniejów, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym, działalność kulturalna i sportowa. Kontakt: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych nad Wieprzem, Czerniejów 35, 21-107 Serniki, e-mail: nadwieprzem@wp.pl

Fundacja Godnie do Końca
Fundacja powstała w 2017 r. z inicjatywy Krzysztofa Szczęcha. Głównym celem tej organizacji jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Kontakt: Serniki 36B, 21-107 Serniki

Prócz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych na terenie Gminy Serniki jako organizacje pożytku publicznego działają również: Koło Gospodyń Wiejskich w Brzostówce, Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Woli, Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Sernickiej Kolonii Sprytne Gosposie, Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Sernickiej Zaradna Pani, Koło Gospodyń Wiejskich w Sernikach, Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich Kalina w Czerniejowie oraz Ochotnicze Straże Pożarne: w Brzostówce, Nowej Woli, Sernikach, Woli Sernickiej, Wólce Zabłockiej.

Wróć go góry