– Gminne Biuro Spisowe w Sernikach

Wójt Gminy Serniki – Gminny Komisarz Spisowy utworzył w dniu 25.01.2021 r. Gminne Biuro Spisowe w Sernikach  z siedzibą w Urzędzie Gminy Serniki w składzie:

  1. Beata Gregorowicz – zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
  2. Anna Jedlińska – koordynator gminny,
  3. Paulina Kowalczyk – zastępca koordynatora,
  4. Maria Danił – członek.

Do zadań Gminnego Biura Spisowego należą zadania, o których mowa w art. 24 ustawy, a w szczególności:

  • zapewnienie stanowiska komputerowego do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;
  • zorganizowanie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  • współpraca  z wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  • współpraca z wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  • monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz przekazuje wyniki tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego;
  • współpraca z wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy.

Kontakt do GBS:

tel. 81 855 52, 81 855 04 58;

e-mail: ug@serniki.eurzad.eu

Wróć go góry