– Informacja o możliwości udziału w pracy komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

logo pożytku publicznego na niebieskim tle z napisem pożytek publiczny i grafiką trzech postaci trzymających się za ręce

Wójt Gminy Serniki  na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o prawie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • ochrony i promocji zdrowia.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:

  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • reprezentują organizacje/podmiot zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami;
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Prace komisji konkursowych odbywają się zgodnie z  art.15 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwałą Nr XXII/146/2020 Rady Gminy Serniki z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzielności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Spotkania komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 29 lipca 2021 r. do godz. 13:00.
w Urzędzie Gminy Serniki, Serniki 1 A, 21-107 Serniki pok. Nr 6 lub, e-mailem na adres ug@serniki.eurzad.eu bądź za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu do urzędu.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie https://ugserniki.e-biuletyn.pl


Jednocześnie Wójt Gminy informuje, że uległ zmianie termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r. o godz. 11.00, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nie później niż do 3.08.2021 r.

Wróć go góry