– Ochrona środowiska

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Z dniem 01.01.2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach, która w znaczny sposób zmienia dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Zgodnie z nowymi przepisami do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są zobowiązane gminy.

Zadania Gminy Serniki dotyczące gospodarki odpadami z chwilą przystąpienia gminy do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej są realizowane przez ten Związek.

W skład porozumienia wchodzą następujące gminy:
 1. Gmina Lubartów
 2. Gmina Miasto Lubartów
 3. Gmina Niedźwiada
 4. Gmina i Miasto Ostrów Lubelski
 5. Gmina Ostrówek
 6. Gmina Serniki

Wodociągi

Mieszkańcy Gminy Serniki od 1996 roku zaopatrywani są w wodę z trzech niezależnych źródeł:

 1. Nowa Wieś,
 2. Wólka Zawieprzycka
 3. Serniki – Kolonia.

Kanalizacja

Długość sieci kanalizacyjnej w gminie Serniki wynosi  18,5 km. Miejscowości jakie zostały do tej pory skanalizowane to: Wola Sernicka, Serniki i częściowo Serniki Kolonia. Pilną potrzebą jest jej rozwój i dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach pozostałych miejscowości gminy Serniki.

Oczyszczalnia ścieków 

Gmina posiada oddaną w 1999 roku biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków  której dobowa przepustowość wynosiła 250m³.
W 2011 r. po modernizacji  oczyszczalni ścieków dobowa przepustowość zwiększyła się do 284 m³

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

       Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447); wprowadza nowe pojęcie-działalność regulowana. Art.5 pkt 5 ww. ustawy definiuje : „działalność regulowana”– działalność, której wykonywanie wymaga spełnienie szczególnych warunków, określonych przepisami prawa
Art. 64 ust. 1 
ww. ustawy brzmi: „ Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność , jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej” z zastrzeżeniem art.75

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  prowadzi Wójt Gminy Serniki

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

• numer identyfikacji podatkowej NIP,

• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006r.ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Uwaga!Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

Źródła odpadów Tworzywo sztuczne Produkty wykonanie z recyklowanego tworzywa
Butelki PET (politereflalan etylenu) Butelki, długopisy, inne opakowania, włókna (tkanina “polar”), opakowania spożywcze
Rury, kable, profile okienne PCW (polichlorek winylu) Wykładziny podłogowe, rury, kable, parapety, elementy wzmocnień nabrzeży, podstawy znaków drogowych i ekranów dźwiękochronnych
Opakowania żywności (tacki, tuby), opakowania kosmetyczne PP (polipropylen) Meble ogrodowe, rury, palety, skrzynki, błotniki rowerów, elementy ogrodzeń, doniczki, wieszaki, ławki
Folie opakowaniowe, folie rolnicze PE (polietylen) Torebki plastikowe, folie budowlane, folie dachowe, torby na śmieci, doniczki, wieszaki, ławki
Opakowania spożywcze PS (polistyren) Opakowania techniczne, wieszaki
Nośniki CD/DVD PC (poliwęglan) Kosze do lamp, kompozyty, konstrukcje dla elektroniki i motoryzacji

Czy wiesz, że:

 • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
 • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu – zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

Pomocne linki:

www.plasticeurope.pl

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

Wróć go góry