– Opieka wytchnieniowa – cel programu

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności  i niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną oraz wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w formie pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w oparciu o Program będą świadczone w celu czasowego odciążenia członków rodziny lub opiekunów osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki oraz zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, załatwienie niezbędnych spraw, zadbanie o własne potrzeby zdrowotne oraz mają za zadanie wzmocnienie osobistego potencjału osób sprawujących opiekę oraz podniesienie poziomu kompetencji członków rodzin/opiekunów w zakresie wsparcia osoby niepełnosprawnej. Beneficjenci Programu nabędą umiejętność łączenia opieki nad osobą niepełnosprawną z wygospodarowaniem czasu wolnego dla siebie oraz dbałością o własne potrzeby, co wpłynie na podniesienie samooceny i samopoczucia osób sprawujących opiekę nad osobą wymagającą opieki. Podniosą poziom wiedzy w zakresie sposobu opieki i pielęgnacji chorego członka rodziny.

 

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ;
  2. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

W odniesieniu do rozwiązań systemowych:

  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi;
  • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  • podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęciem specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
Wróć go góry