– Pomoc społeczna

“Życie jest łatwiejsze niż się wydaje. Wystarczy godzić się
z tym, co jest nie do przyjęcia, obywać się bez tego,
co niezbędne i znosić rzeczy nie do zniesienia.”

Kathleen Norris

Realizacją pomocy społecznej w Gminie Serniki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach.

Dane kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach
Serniki 1 A
21-107 Serniki
woj. lubelskie
tel/fax 81 85 55 164
Świadczenia rodzinne – tel. 81 855 04 64
Kierownik OPS – tel. 81 855 04 65
Godziny pracy ośrodka:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30

Świadczenie pomocy społecznej

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Trudne sytuacje życiowe to, w szczególności okoliczności wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

 • ubóstwo, sieroctwo, bezdomność,
 • bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne z uwzględnieniem dochodu niższego od kryterium dochodowego.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna powinna również zapobiegać marginalizacji osób, rodzin. Również powinna mobilizować do aktywnego i samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia rodzinne

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 01.01.2013 r. jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922,00 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Ustalając prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest  wolne od podatku dochodowego.

Zapomoga przysługuje:

 1. Matce lub ojcu dziecka;
 2. Opiekunowi prawnemu dziecka;
 3. Opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Przy składaniu wniosku niezbędne są  m.in.: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (aby do wniosku mogły zostać dołączone uwierzytelnione kopie tych dokumentów, konieczne jest okazanie oryginałów), zaświadczenie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niz od 10 tygodnia ciąży, zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach pełnoletnich członków rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy. Bliższe informacje na temat wymaganych dokumentów można uzyskać w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w gminie zamieszkania wnioskodawcy,tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sernikach, II piętro Urzędu Gminy Serniki, pokój nr 15.

Zasiłki rodzinne

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) świadczeniami rodzinnymi są:

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, osobom podejmującym legalne zatrudnienie w dowolnym kraju na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz od 1 kwietnia 2006 r. na terytorium Szwajcarii, przysługuje prawo do ubiegania się o świadczenia rodzinne. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Aby pobierać świadczenie rodzinne w państwach UE, EOG i Szwajcarii, należy przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek wymagany prawem danego kraju. Wniosek składany jest w kraju, w którym wykonywana jest działalność zawodowa.

Na terenie Unii nie obowiązuje żaden jednolity system zasiłków – każdy kraj ma odrębne ustawodawstwo w zakresie świadczeń rodzinnych. W celu usprawnienia wymiany informacji między Państwami, wprowadzono jednakowe co do treści i postaci graficznej formularze (w przypadku świadczeń rodzinnych są to druki z serii E 400 oraz obowiązujące od dn. 01-05-2010 r. dokumenty przeznaczone docelowo do elektronicznej wymiany danych, tzw. SED-y)

Formularz wystawiony przez odpowiednią instytucją zagraniczną oraz spełniający wymogi formalne (powinien być prawidłowo uzupełniony oraz zawierać datę, podpis i pieczątkę instytucji go wystawiającej) trafia do właściwej instytucji w kraju, gdzie zamieszkują członkowie rodziny, po czym instytucja ta udziela odpowiedzi, poprzez uzupełnienie ww. formularza i odesłanie do bezpośrednio do instytucji będącej jego nadawcą. W województwie lubelskim Marszałek działa poprzez podlegający mu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, mieszczący się pod adresem: ul. Zana 38, 20-601 Lublin, Tel. 81 5287611

Obsługa interesantów w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego odbywa się Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-201 Lublin, w pokoju 603 w godzinach pracy urzędu, tel. 81 5287611

 • W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa.
 • W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, o którym mowa w ust. 1, po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadkach, o których mowa wyżej, marszałek województwa ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach

Ewa Marzęda – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
pokój nr 16, tel. 81 855 04 65 lub 81 855 51 64

Marlena Rafalska – Główny Księgowy
pokój nr 22, tel. 81 85-55-164

PRACOWNICY SOCJALNI PRACUJĄCY W REJONACH OPIEKUŃCZYCH

Danuta Brzyska – Starszy specjalista pracy socjalnej
pokój nr 17, tel. 81 855 51 64
Pracuje w rejonie opiekuńczym obejmującym następujące miejscowości: Brzostówka, Wólka Zawieprzycka, Serniki

Joanna Kosik – Specjalista pracy socjalnej
pokój nr 17, tel. 81 855 51 64
Pracuje w rejonie opiekuńczym obejmującym następujące miejscowości: Wola Sernicka, Wola Sernicka Kolonia, Nowa Wieś, Wólka Zabłocka.

Ewa Augustyniak – Starszy pracownik socjalny
pokój nr 15,  tel. 81 855 04 64 lub 81 855 51 64
Pracuje w rejonie opiekuńczym obejmującym następujące miejscowości: Serniki Kolonia, Nowa Wola, Czerniejów.

OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Katarzyna Krupa – Inspektor
pokój nr 15, tel. 81 855 04 64

OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Paulina Głębocka – Inspektor
pokój nr 23, tel. 81 855 51 64,

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach informuje, że CV w tutejszym OPS jest przyjmowane tylko w okresie rekrutacji.

Curriculum vitae przysłane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach poza okresem rekrutacji nie jest przechowywane, podlega zniszczeniu.

Wróć go góry