– Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” w gminie Serniki

Gmina Serniki zawarła Umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Usługa opieki wytchnieniowej finansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację Zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021. Całkowity planowany koszt realizacji Zadania w 2021 r.  wynosi 9 057,60  zł., słownie: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 60/100. Całość środków na realizację zadania pochodzi ze środków Wojewody.

Program dostępny jest dla mieszkańców gminy Serniki i swoim zasięgiem obejmował będzie teren gminy Serniki.

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021. W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Przewidywane efekty Programu to zrealizowanie założonych celów.

Osoba, której przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Bezpośrednim realizatorem Zadania w Gminie Serniki jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach, Serniki 1A, 21-107 Serniki.

Zakładany termin realizacji Programu w Gminie Serniki to okres od czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowych informacji w sprawie Programu udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach,  tel. 81 85 55 164 w godz. 7.30– 15.30; e-mail: opsserniki@wp.pl

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

https://www.gov.pl/attachment/b9cbfbc5-b6a2-4c8f-b306-6aa45a133f83

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

https://www.gov.pl/attachment/1a76c4f4-7f90-461f-99b0-18d89fdf7d14

Program „Opieka wytchnieniowa”.

https://www.gov.pl/attachment/753a16bc-c891-4e99-ac91-d91a08329a3c

Wróć go góry