– Przebudowa drogi gminnej Nr 103525L w m. Wólka Zawieprzycka

W dniu 8 września dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 103525L w m. Wólka Zawieprzycka dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres prac obejmował:

 • roboty przygotowawcze, wdrożenie czasowej organizacji ruchu,
 • usunięcie drzew i krzew kolidujących z planowaną inwestycją,
 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
 • roboty rozbiórkowe,
 • remont istniejącego przepustu polegającego na wymianie części przelotowej,
 • umocnienie wlotu i wylotu przepustu brukowcem na zaprawie cementowej,
 • wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni poboczy i zjazdów;
 • wykonanie podbudowy jezdni;
 • oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy i nawierzchni;
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
 • umocnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie;
 • wykonanie oznakowania zgodnie z projektem Stałej Organizacji Ruchu;
 • prace porządkowe i wykończeniowe.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Koszt zadania wyniósł 643 052,50 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 226 235,10 zł

Wróć go góry