– Rewitalizacja obszarów podworskich w m. Serniki Kolonia

Gmina Serniki podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014.2020.

Projekt Rewitalizacja obszarów podworskich w m. Serniki Kolonia

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.13.04.00-06-0056/17-00.

Cel projektu: Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa w obszarze rewitalizacji

Beneficjent: Gmina Serniki

Całkowita wartość projektu: 5 032 423,75 zł

Dofinansowanie UE: 3 444 659,50 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 405 254,05 zł

 

Wróć go góry