– Rolnictwo

Obrazek przedstawiający pole w sernikach

Gmina Serniki to gmina o charakterze rolniczym z przeważającą zabudową jednorodzinną i zagrodową. Użytki rolne zajmują 6.146 ha tj. 81,3 % powierzchni geodezyjnej gminy. W obrębie gruntów rolnych przeważają grunty orne – 77,5 %, w tym największy udział mają grunty o IV klasie bonitacyjnej, co świadczy o rolniczym charakterze użytkowania gminy. Łąki i pastwiska stanowią 22,5 % gruntów rolnych.

W gospodarce gminy Serniki ważną rolę odgrywa więc rolnictwo. Ponad połowa aktywnych zawodowo mieszkańców pracuje w sektorze rolniczym. Liczba gospodarstw rolnych wynosi ok. 1050. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ok.  5,9 ha. Wiodącym kierunkiem działalności rolniczej jest uprawa zbóż podstawowych. Z pozostałych upraw warto wymienić pszenżyto, rośliny pastewne, strączkowe, truskawki, maliny i warzywa gruntowe. W ostatnich latach powierzchnia upraw sadowniczych zajmowała ok. 3, 7 % ogólnej powierzchni sadowniczej na terenie powiatu. Na uwagę zasługuje fakt powstawania wyspecjalizowanych gospodarstw ekologicznych. Na terenie gminy działa grupa producentów rolnych „Brzost-Eko” skupiająca  rolników – producentów ekologicznych.  Specyficzny dla gminy charakter ma wyrób palm wielkanocnych oraz wianków z suszonych kwiatów w miejscowościach: Brzostówka, Czerniejów, Nowa Wieś, Nowa Wola, Wola Sernicka i Wólka Zawieprzycka. Palmy Wielkanocne i wianki z suszonych kwiatów trafiają na rynek ogólnopolski a również na rynek Unii Europejskiej, zwłaszcza do Niemiec.

Klasa bonitacyjna Areał w ha Areał w %
Grunty orne, w tym:
III a 47,7241 0,78
III b 658,8155 10,72
IV a 1 618,2239 26,33
IV b 1 443,3893 23,48
V 830,9409 13,52
VI 165,8415 2,70
Razem grunty orne 4 764,9352 77,53%
Łąki i pastwiska, w tym:
Ł III 273,5034 4,45
Ł IV 913,5738 14,86
Ł V 162,0037 2,63
Ł VI 32,4482 0,53
Razem łąki i pastwiska 1 381,5291 22,47%
RAZEM UŻYTKI ROLNE

6 146,4643


SZKODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I PROCEDURA SZACOWANIA STRAT W UPRAWACH ROLNYCH

Z uwagi na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano zwiększenie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wpływają na kondycję rolnictwa.

Producenci rolni, którzy stwierdzili wystąpienie szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej mają prawo złożyć wnioski do Komisji powołanej przez Wojewodę Lubelskiego o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Procedura szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych:

Komisje w urzędach gmin, powołane przez Wojewodę, dokonują:

a) oszacowania szkód w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, czyli od dnia złożenia oświadczenia o stratach, nie później jednak niż:

  • do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw, albo
  • nie później niż w terminie do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalanego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
  • nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w budynkach;

b) dwukrotnie oszacowania szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego natomiast nie dotyczy szkód w owocach tj. plonie):

  • po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  • po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.
Oświadczenia o stratach w rolnictwie przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy Serniki w pokoju nr 2 A.

Procedura szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy:

W 2020 r.  zmianie uległa procedura zgłaszanie wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę:

Producent rolny dokonuje zgłoszenia poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.

Link do aplikacji:

www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r

 

Wróć go góry