– Sport

Sport
Sport w gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą trzeba zorganizować, zagospodarować i wspierać.
Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny i szacunku oraz zasad fair play.
Działalność sportowa i rekreacyjna w gminie Serniki opiera się głównie na współpracy ze szkołami oraz uczniowskimi klubami sportowymi, które z kolei od wielu lat wspomagane są finansowo przez Samorząd.  Sport w gminie realizują wszystkie placówki oświatowe. Tam właśnie rodzą się talenty. Szkolne zajęcia sportowe odgrywają kluczową rolę we wczesnej edukacji i kształtowaniu szczególnych umiejętności.Ponadto na terenie gminy organizowane są imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Inicjatywę na tym polu wykazują radni gminni, w szczególności Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Tradycją stają się organizowane przez Komisję turnieje piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy. W większości wsi sołeckich znajdują się świetlice wiejskie i remizy, które proponują różne formy aktywności kulturalnej czy sportowej (m.in. Brzostówka, Nowa Wola).

Kluby Sportowe

Wróć go góry