– Stypendia szkolne w roku szkolnym 2022/2023

Herb Gminy Serniki

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 będą przyjmowane
w Zespole Administracyjnym Szkół w Sernikach w pokoju nr 18 (II piętro) do

15 września 2022r

1. Pomoc materialna przysługuje:

uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Serniki znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

2. Podstawą otrzymania stypendium jest:

  • miesięczny dochód nie przekraczający 600 zł netto ( za miesiąc sierpień 2022r.) na jedną osobę w rodzinie;

    Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie bądź oświadczenie o dochodach w szczególności:

  • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o dochodach netto uzyskanych z tytułu pracy w miesiącu sierpniu 2022r.
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o zarejestrowaniu i pobieranych świadczeniach za miesiąc sierpień 2022r.
  • odcinek lub oświadczenie o wysokości pobieranej emerytury lub renty za miesiąc sierpień 2022r.
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego lub innych świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej za miesiąc sierpień 2022r.
  • oświadczenie lub dowód wpłaty dotyczące kwoty otrzymywanych alimentów
  • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych ( Urząd Gminy pokój nr 5)
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzonej działalności gospodarczej i osiąganych dochodach za 2021r.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur ( wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

Świadczenie wychowawcze i świadczenie z programu Dobry Start nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalania prawa do stypendium szkolnego.

Wróć go góry