– Turystyka

Gmina Serniki leży na Równinie Lubartowskiej, obejmując szeroką dolinę rzeki Wieprza z łąkami i pastwiskami oraz położoną na wschód od niej prawie bezleśną włoszczyznę morenową, zajętą głównie przez grunty orne. Odznaczająca się dużymi walorami krajobrazowymi dolina Wieprza podlega ochronie jako regionalny korytarz ekologiczny. Powierzchnia użytków ekologicznych podlegających ochronie prawnej wynosi 3,3 ha.

Klimat

Obszar gminy leży w strefie Klimatu Wielkich Dolin. Gmina jest jednorodna pod względem klimatycznym. Typy pogody na tym obszarze są uwarunkowane przez napływ różnych mas powietrza: mas polarnych morskich (60%) oraz mas polarnych kontynentalnych (40%). Powietrze morskie w lecie przynosi ochłodzenie, w zimie zaś ocieplenie, natomiast powietrze kontynentalne w zimie przynosi znaczne spadki temperatury, a w lecie upały.Najwyższe temperatury przypadają na lipiec i wynoszą średnio 18,6oC – 19,2oC, najniższe na styczeń, średnio od -2,4oC do -3oC. Średnie roczne zachmurzenie wynosi 72%. Okres wegetacyjny trwa 212-216 dni.

Wody

Wieprz

Przez tereny gminy Serniki przepływa rzeka Wieprz. Bieg rzeki jest kręty, obfituje w zakola i meandry. Bezpośrednio przy rzece znajdują się liczne starorzecza, częściowo zarośnięte i wypełnione wodą. Głębokość rzeki sięga 3 metrów, latem szerokość rzeki nie przekracza 10m. Zdarza się, szczególnie po wiosennych roztopach i w czasie letnich obfitych deszczów, zalanie przez rzekę okolicznych terenów.
Na terenie gminy Wieprz nie posiada bezpośrednich dopływów

Wody podziemne

Płytkie wody podziemne na terenie gminy Serniki występują w utworach kredowych trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Na całym obszarze jest niemal jednolite zwierciadło wodne. Jakość wód jest na ogół dobra, są to wody miękkie i niekiedy średnio twarde o dużej zawartości żelaza.

Roślinność

Szata roślinna gminy Serniki jest zróżnicowana. Największymi walorami florystycznymi odznacza się zachodnia część gminy, w której panują zbiorowiska roślinności łąkowej i leśnej, a także zbioro
wiska wodne i szuwarowe. W części wschodniej gminy dominują rośliny polne.
Lasy w gminie zajmują powierzchnię 13,7%. Są głównie lasy mieszane, będące w większości własnością prywatną.

Fauna

Na terenie gminy występuje 75 gatunków ptaków, w tym wiele gatunków znajdujących się pod ochroną.
Wieprz jest miejscem w którym żyją takie gatunki ryb jak: szczupak, okoń, płoć, jazgarz, leszcz, i in.
Z ssaków na uwagę zasługuje występowanie jeża, łasicy, tchórza i sporadycznie wydry.
Płazy i gady reprezentowane są przez żaby, ropuchy, jaszczurki zwinki i zaskrońce.
Na terenie gminy występuje wiele gatunków owadów, w tym wiele gatunków owadów wodnych. Na uwagę zasługuje tutaj występowanie rusałki, perłowca, mieniaka, tęcznika liszkarza i in.

Pomniki przyrody

  • Aleja lipowa z lipami o obwodzie do 515 cm
  • Wiąz o obwodzie 460 cm we wsi Wola Sernicka
  • Dwa wiązy rosnące koło kościoła w Sernikach
  • Wiązy w Brzostówce,
  • Trzy wierzby w Sernikach
  • Dąb szypułkowy o obwodzie 300 cm i wysokości 27 m., zdrowy w Sernikach (las Klin), i dąb o obwodzie 270 cm w Lesie Wolańskim
  • Lipy drobnolistne w Brzostówce, Koloni Brzostówce, Wólce Zabłockiej, Dębicy

Agroturystyka

Obecnie na terenie gminy Serniki działalność o charakterze agroturystycznym prowadzi 1 gospodarstwo. Jest ono przystosowane do odwiedzin zarówno przez pojedyncze osoby, jak i grupy zorganizowane. Osoby odwiedzające gminę mają możliwość spędzić w sposób aktywny swój czas. Gospodarstwo Agroturystyczne Ranczo „Arka” położone jest w Sernikach, w dolinie rzeki Wieprz, wśród terenów odznaczających się dużymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi oraz zbiorem ciekawych zabytków architektonicznych. Ranczo jest atrakcją zarówno dla dzieci, młodzieży i jak ich opiekunów.  Na terenie rancza dom mają różne, mniej lub bardziej egzotyczne, zwierzęta: konie, oślica, różne kozy, owce, króliki, świnki wietnamskie, dziki, strusie, perliczki, indyki, łabędziogęsi, kaczki i najdziwaczniejsze kury.

Osoby odwiedzające miejscowość Serniki mogą zapoznać się z różnymi zwierzętami, skorzystać z przejażdżki na koniach i osiołku, karuzeli, zjeżdżalni krzesełkowej, rejsu małym statkiem po rzece Wieprz, minigolfa, strzelania z wiatrówki do tarczy, przejażdżki bryczką a zimą  – z kuligu. W gospodarstwie agroturystycznym można zorganizować dowolne zabawy i gry dla dzieci. Wizyta na Ranczu może być doskonałym wypoczynkiem od codziennego, miejskiego zgiełku. Łowienie ryb, jazda konna dla początkujących i zaawansowanych rejs statkiem po rzece, przejażdżki bryczką, grill, ognisko to tylko niektóre z atrakcji, jakie oferuje właściciel gospodarstwa.

Gospodarstwo Agroturystyczne Ranczo Arka Leszek Wronisz
Serniki Kolonia 51e, 21-107 Serniki
tel. 081 8555-050, kom. 0665-888-788

www.ranczoarka.pl,
ranczoarka@op.pl

Wróć go góry