– Urząd Gminy

Godziny pracy Urzędu Gminy Serniki od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

Sekretariat Urzędu Gminy Serniki czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Obsługa prawna udziela porad prawnych w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 13.00.

Wójt Gminy – Paweł Woźniak (kadencja 2018-2023)

Adresy:
Wójt Gminy Serniki
Serniki 1A
21-107 Serniki
Urząd Gminy Serniki
Serniki 1A
21-107 Serniki
tel. 81 855 04 50
e-mail: ug@serniki.eurzad.eu

Wójt jest organem wykonawczym Gminy oraz kierownikiem Urzędu Gminy

Wykonuje uchwały Rady Gminy Serniki i zadania Gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

  • przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy,
  • określa sposób wykonywania uchwał,
  • gospodaruje mieniem gminnym,
  • realizuje budżet,
  • zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  • podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Gminy,
  • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy.

Telefony i maile

Wójt Gminy – Paweł Woźniak
tel. 81 855 04 57
e-mail:  wojt@serniki.eurzad.eu

Skarbnik Gminy – Maria Danił
tel. 81 855 04 59
e-mail: skarbnik@serniki.eurzad.eu

Sekretarz Gminy – Beata Gregorowicz
tel. 81 855 04 58
e-mail: sekretarz@serniki.eurzad.eu

Centrala/Sekretariat

tel. 81 855 04 50
e-mail: ug@serniki.eurzad.eu
fax 81 855 04 56

Referat Finansowo-Podatkowy

tel. 81 855 04 53, 855 04 54, 855 04 55

Referat Organizacyjny, Gospodarki Nieruchomościami, Kadr i Archiwum Zakładowego

tel. 81 855 04 71, 81 855 04 50

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Funduszy Pomocowych

tel. 81 855 04 61, 855 04 62

Referat Urzędu Stanu Cywilnego
tel.  81 855 04 51, 855 04 52

Samodzielne stanowiska pracy:
Zarządzanie kryzysowe, obronność, obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa
tel. 81 855 04 68

Obsługa prawna
adw. Anna Kucharczyk
tel. 81 855 04 60

Wróć go góry