– Utworzenie klubu seniora w Gminie Serniki

Projekt  „Utworzenie klubu seniora w Gminie Serniki”

realizowany będzie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Beneficjentem projektu jest Gmina Serniki Serniki 1A, 21-107 Serniki.

Całkowity koszt projektu – 100 370,50 zł
w tym kwota przyznanego dofinansowania – 90 333,45 zł
wkład własny 10 037,05 zł

Projekt realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach, Serniki 1 A, 21-107 Serniki, tel. 81 85 50 465,  adres e mail : opsserniki@wp.pl,

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa,

Projekt trwa od 03 stycznia 2022 r. r. do 31 października 2022  r. i realizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w Gminie Serniki.

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach.

 

 Uczestnicy Projektu i grupa docelowa

Uczestnikiem projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa oraz w okresie udziału w projekcie spełnia łącznie następujące kryteria obligatoryjne:

 • zamieszkuje na terenie Gminy Serniki;
 • jest osobą w wieku 60+
 • Jest osobą niesamodzielną (osoba niesamodzielna osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego –  zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym zakresie).

Kryteria dodatkowe

 • Niepełnosprawność ( na podstawie zaświadczenia/orzeczenia)
 • Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej ( na podstawie zaświadczenia)
 • Korzystanie z POPŻ ( na podstawie zaświadczenia)
 • Bezdomność lub wykluczenie z dostępu do mieszkań zgodnie z wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego, realizacja PO 2014-2020  na podstawie oświadczenia)
 • Zamieszkiwanie na terenie rewitalizacji zgodnie z LPR Gmina Serniki, obejmującym miejscowości: Serniki Kolonia, Wola Sernicka I, Nowa Wola II

Grupę docelową – Uczestników Projektu stanowić będzie 12 osób (8 kobiet i 4 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne), mieszkańców gminy Serniki. Osoby te pozostają w grupie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym są to osoby starsze, osoby  z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne. Uczestnicy  Projektu korzystają z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem  z pomocy społecznej, tj. spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy  o pomocy społecznej.

Planowane jest zrekrutowanie 12 uczestników – osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz wsparcie ich  poprzez :

 1. Utworzenie Klubu Seniora – dla 12 osób (8K i 4 M). Dla potrzeb organizacji Klubu Seniora  wykorzystana będzie sala konferencyjna znajdująca się w dawnym budynku rządcówki, zrewitalizowanym w ramach Działania 13.4 rewitalizacja obszarów wiejskich, pt.„ Rewitalizacja obszarów podworskich w miejscowości Serniki Kolonia”;
 2. Zwiększenie aktywności społecznej 12 osób starszych i niesamodzielnych ( 8K i 4 M) z obszaru Gminy Serniki do X 2022 r;
 3. Zwiększenie aktywności fizycznej 12 osób starszych i niesamodzielnych (8K i 4M) z obszaru Gminy Serniki do X 2022;
 4. Zwiększenie integracji społecznej i więzi społecznych 12 osób starszych i niesamodzielnych (8 K i 4 M) z obszaru Gminy Serniki do X 2022;

Działania profilaktyczne, aktywizujące i terapeutyczne w Klubie seniora, ukierunkowane na zapobieganie chorobom i utracie sprawności oraz uzyskanie niezależności, zrealizowane zostaną  poprzez zajęcia:

Aktywizujące i terapeutyczne

Zajęcia wokalne rozwijające wrażliwość muzyczną

Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne,

Zajęcia kulturalne

Zajęcia edukacyjne.

Proces rekrutacji ma na celu wyłonienie Uczestników Projektu.

Rekrutację przeprowadza OPS  w Sernikach w swojej siedzibie.

Rekrutacja: I-III 2022 w Biurze Projektu

 

Wróć go góry