– Wójt Gminy Serniki zaprasza do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Logo organizacji pozarządowych NGO

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Serniki do zgłaszania propozycji zmian i opinii do Programu.

Zgodnie z uchwalą Nr XLV/278/2010 Rady Gminy Serniki z dnia 10 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu  konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmiany, uwagi i/lub opinie należy wnosić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian w terminie od dnia 6 października 2021 r. do dnia 18 października 2021 r.

Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Serniki, Serniki 1A, 21-107 Serniki, złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu pok. nr 6 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres ug@serniki.eurzad.eu

Opinie anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy 

Paweł Woźniak

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Serniki z dnia 5 października,
  2. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.   
Wróć go góry